Privātuma politika

IEVADS
Mēs, uzņēmums “U-Recruit”, juridiskā adrese Mūkusalas iela 47A, LV-1004, Rīga, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40103488641, esam sagatavojuši šo paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai informētu Jūs par to, kā mēs vācam, apstrādājam, izmantojam un aizsargājam Jūsu personas datus un attiecīgi palīdzam aizsargāt Jūsu privātumu.

Mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, galvenokārt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk tekstā “VDAR”), Likumu Nr. 127/2005 Coll. par elektroniskajiem sakariem, ar grozījumiem, un Likumu Nr. 480/2004 Coll. par atsevišķiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem, ar grozījumiem.

Ar šo paziņojumu par personas datu aizsardzību vēlamies paskaidrot vissvarīgākos terminus un procesus, kurus izmantojam Jūsu personas datu aizsardzībai, un atbildēt uz iespējamajiem jautājumiem par Jūsu personas datu vākšanu, apstrādi un glabāšanu.

TERMINI UN DEFINĪCIJAS
1. Personas datu operators ‒ jebkura persona, kura apstrādā personas datus.
1.1 Galvenais operators ‒ “U-Recruit”, juridiskā adrese Mūkusalas iela 47A, LV-1004, Rīga, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas Nr.: 40103488641.
2. Datu subjekts ‒ jebkura fiziska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus galvenajam operatoram un kuras datus apstrādā personas datu operators saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.
3. Personas dati ‒ dati par datu subjektu, kurus datu subjekts ir iesniedzis/paziņojis personas datu operatoram pieteikuma, personāla atlases vai darbiekārtošanas procesā (tostarp, izmantojot tīmekļa vietni). Šie dati iekļauj iesniedzēja vārdus, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi, profesionālās pieredzes informāciju vai citus datus, kas ļauj identificēt iesniedzēju/kandidātu personāla atlases procesā.
4. Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar personas datiem veikta darbība, tostarp vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, atklāšana, piekļuves piešķiršana, apskate un izguve, personas datu izmantošana, nodošana, sūtīšana, savstarpēja lietošana, apvienošana, slēgšana, dzēšana vai iznīcināšana, vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.

KĀDAM MĒRĶIM APSTRĀDĀJAM JŪSU DATUS?
6. Personas datu operators apstrādā personas datus personāla atlases procesā, darbiekārtošanas procesā, klientu apkalpošanas un lai nosūtītu vai piedāvātu jaunus darba piedāvājumu, pakalpojumus un citos nolūkos, ja par to ir informēts klients. Personas datu operators saglabā tos savā datubāzē, lai izteiktu iespējamā darba piedāvājumus vai savus pakalpojumus datu subjektam.
7. Mēs nododam jūsu personas datus uzņēmumiem, darba devējiem. Šie uzņēmumi/darba devēji var apstrādāt jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem kā vien personāla atlases vai darbiekārtošanas process. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.
8. Apstrādājot personas datus, personas datu operatoram ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES Vispārējā datu aizsardzības regulā noteiktie principi.

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA UN UZGLABĀŠANAS LAIKS
9. Datu subjektam jādod piekrišana personas datu operatoram viņa personas datu apstrādei saskaņā ar šiem principiem un personas datu apstrādes mērķi. Lai iesniegtu savu piekrišanu, datu subjektam ir jāatzīmē atbilstošais lodziņš galvenā operatora tīmekļa vietnē.
10. Piekrišanas iesniegšana ir priekšnoteikums, lai pieteiktos uz vakanci, un piekrišanas neiesniegšana nozīmē, ka galvenais operators nevērtēs datu subjekta piemērotību brīvajām vakancēm.
11. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, paziņojot par to personas datu operatoram uz e-pasta adresi info@u-recruit.lv. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās personas datu apstrādes likumību, kas ir notikusi pirms piekrišanas atsaukšanas dienas.
12. Dati tiek uzglabāti, kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

KĀDAS JUMS IR TIESĪBAS?
13. Datu subjekts var uzzināt, vai mēs veicam tā personas datu apstrādi;
14. Gadījumā, ja personas datu operators veic datu subjekta personas datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības piekļūt šai informācijai;
15. Ja informācija par datu subjektu ir nepareiza vai nepilnīga, datu subjektam ir tiesības sniegt savu aktuālo informāciju un/vai lūgt to izlabot;
16. Datu subjekts var atsaukt savu piekrišanu;
17. Atsevišķos gadījumos datu subjektam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst šos datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu kompānija patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;
18. Tiesības saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.
Savas datu subjekta tiesības jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma (tai skaitā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu) pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.
19. Ja jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā, droši varat sazināties ar mums: info@u-recruit.lv.

Share This
Zvaniet mums/Call us